REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: makeit.gg (dalej jako: Platforma).
 2. Właścicielem Platformy jest MAKE IT Piotr Musiał i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, ul. Kaszubskiej 53/3 w Szczecinie (70-226), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000884864, NIP 852-26-70-519, email: biuro@makeit.gg.
 3. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca – właściciel Platformy zapewnia Klientowi – Użytkownikowi Platformy możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych na Platformie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych m.in. w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Platformy.
 4. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami,
  jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Platformy
 5. Regulamin zawiera informacje o sposobie korzystania z Platformy, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, procedurze odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym oraz dostępnych usługach elektronicznych. W razie jakiejkolwiek wątpliwości co do postanowień Regulaminu, pytania proszę kierować na wskazany adres e-mail właściciela Platformy.
 6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia Konta Klienta, a przede wszystkim w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na Platformie.
 7. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę na Platformie w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.
 8. Informacje prezentowane na Platformie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 9. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 • BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Platformę działalności, w szczególności na temat Produktów, działalności Platformy, Regulaminu oraz aktualnych Akcji Promocyjnych, pod adresem e-mail: biuro@makeit.gg .
 • CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży lub określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT) należna Sprzedawcy tytułem dostarczenia treści cyfrowych, zgodnie z Umową Dostarczenia Treści Cyfrowych.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy zawierane w ramach Platformy mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Klient nie może zawrzeć osoby pod pseudonimem lub anonimowo, nie podając swoich danych.
  KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 • KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (nickiem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu (nicku lub adresu e-mail) i hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na Platformie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych Klienta, dostęp do treści cyfrowych, historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 • KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Platformy, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi Regulaminami Akcji Promocyjnych, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy.
 • LOGIN – nick lub adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji Konta na Platformie.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Platformie oraz Akcjach Promocyjnych na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta (zgłoszenie się do usługi newsletter).
 • PRODUKT – dostępna na Platformie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą za zapłatą Ceny; -dostępne na Platformie treści cyfrowe, będące przedmiotem Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny.
 • AKCJA PROMOCYJNA– szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Platformy, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny za Produkt lub Zestaw Promocyjny, czy też obniżenie/brak kosztów wysyłki. Szczegóły Akcji Promocyjnej reguluje Regulamin Akcji Promocyjnej, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Platformy.
 • REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz Umów Dostarczania Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • SPRZEDAWCA – MakeIt Piotr Musiał i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońskiej 97, pok. 301 w Szczecinie (70-435), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000884864, NIP 8522670519. Sprzedawca jest również podmiotem, który dostarcza treści cyfrowe w ramach realizacji Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych.
 • TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Platformy przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą z Platformy.
 • UMOWA – Umowa Sprzedaży lub Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca w ramach funkcjonalności Platformy z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn może zastrzec zawarcie wyłącznie jednej Umowy dla kilku Produktów z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami – np. Zestawu Promocyjnego, według treści Regulaminu Akcji Promocyjnej.
 • UMOWA DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH – Umowa, której przedmiotem jest dostarczenie Klientowi treści cyfrowych, które oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej (np. szkolenie, kurs, webinar, e-book).
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i jej wykonania. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy (ułatwienie techniczne). Podczas trwania Akcji Promocyjnej, Sprzedawca w ramach funkcjonalności Platformy z obiektywnych przyczyn może uzależnić zawarcie jednej Umowy dla kilku Produktów w ramach Zestawu Promocyjnego, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy.

§ 2 – ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Platformy wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie z Platformy:
  – urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  – standardowy system operacyjny;
  – najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
  – aktywny adres e-mail.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Platformy i świadczonych Usług. Jednakże Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Platformy będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Platformy w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych na Platformie.


§ 3 – USŁUGI ELEKTRONICZNE NA PLATFORMIE

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Platformy nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  – Konto Klienta, w przypadku jego rejestracji;
  – umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  – prezentowanie Klientom treści reklamowych i marketingowych
  – umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  – Newsletter.
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy następujące usługi:
  – podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
  – przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;
  – sekcja danych o Użytkowniku
  – zarządzanie prywatnością.
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  Wypełnieniu formularza rejestracji, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu;
  Skutecznym zarejestrowaniu się i otrzymaniu potwierdzenia rejestracji.
 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@makeit.gg lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Klient może również samodzielnie usunąć konto, korzystając z modułu usunięcia Konta Klienta. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie na Platformie. Sprzedawca może jednak wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Platformy, w szczególności z uwagi na związek danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta.
 5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 6. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  – podawania w udostępnionych w ramach Platformy formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  – niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży/Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  – korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Platformy;
  – korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  – korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  – terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  – niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Platformy jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  – niepodejmowania działań takich jak:
      a) rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
      b) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Platformy i realizowania płatności;
      c) modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Platformy Cen lub opisów Produktów;
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać telefonicznie, mailowo lub na adres Sprzedawcy.
 9. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

 

§ 4 – WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA / ZAWIERANIA UMOWY


1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Platformy.
2. W ramach rozwoju dostępnych na Platformie Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.
3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
    – w przypadku produktów fizycznych – Umowa Sprzedaży,
    – w przypadku szkoleń, kursów on-line i innych produktów elektronicznych – Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Platformy w następujący sposób, kolejno:
   1) Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.
   2) Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży/Dostarczenia Treści Cyfrowych. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W przypadku Przedsiębiorców – Klientów, Sprzedawca może prosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.
   3) W przypadku zakupu przedmiotów fizycznych, Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy (nie dotyczy Treści Cyfrowych).
   4) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów w przypadku realizacji Umowy Sprzedaży.
   5)   Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
   6) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zamówienie Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.
   7) W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
6. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
7. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:
   a) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży/Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
   b) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z powodu braku płatności.
8. Umowa Sprzedaży/Umowa Dostarczenia Treści Cyfrowych zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.
9. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:
   – poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy;
   – albo potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje poniżej.
10. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
11. Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
12. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
13. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
14. Akcje Promocyjne obowiązujące na Platformie nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
15. Każda z przeprowadzanych Akcji Promocyjnych posiada odpowiedni Regulamin Akcji Promocyjnej. W przypadku obowiązywania Akcji Promocyjnej, przepisy Regulaminu Akcji Promocyjnej mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Regulaminu. W kwestiach nieujętych w Regulaminie Akcji Promocyjnej, zastosowanie znajdują przepisy niniejszego Regulaminu.

§ 5 – SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu realizacji Umowy, w szczególności:
   – płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Platformy;
   – płatności odroczone / sprzedaż na raty, za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Platformy.
2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na Platformie, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 6 – KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. W przypadku produktów fizycznych, dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych na Platformie.
2. W przypadki treści cyfrowych, Sprzedawca nie wprowadza ograniczeń terytorialnych.
3. Dostawa produktu fizycznego do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane na Platformie, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
4. Doręczenie treści cyfrowych jest darmowe.


§ 7 – SZKOLENIA I KURSY ON-LINE


1. Realizacja zamówienia szkolenia lub kursu on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu on-line.
2. Dostęp do szkoleń i kursów on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej, pod adresem: makeit.gg . Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego Konta Klienta w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.
3. Dostęp do szkolenia lub kursu jest przesyłany niezwłocznie, nie później niż w okresie 24 godzin.
4. Z chwilą pierwszego zalogowania się do Konta Klienta w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość szkolenia czy kursu uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
5. W przypadku zakupu szkolenia czy kursu on-line w trybie pre-order, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt w czasie wyraźnie wskazanym podczas składania zamówienia.
6. W przypadku szkoleń i kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład szkolenia czy kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Platformy (np. dostęp na dwa lata). W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do szkolenia lub kursu. Jeżeli dostęp do szkolenia lub kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do szkolenia czy kursu, o czym uprzedzi Klientowi przynajmniej z dwu miesięcznym wyprzedzeniem. Sprzedawca może w takiej sytuacji umożliwić pobranie materiałów szkoleniowych/kursowych na dysk lub do pamięci urządzenia Klienta.
7. W sytuacji, w której Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowych lub usługi cyfrowej bez zbędnej zwłoki lub w uzgodnionym terminie, Klient może – po wezwaniu przedsiębiorcy do ich dostarczenia – rozwiązać umowę. W razie braku zgodności z umową Klient ma prawo żądać doprowadzenia treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do zgodności z umową (chyba że jest to niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernymi kosztami dla Sprzedawcy). Jeżeli Sprzedawca nie podejmuje takiego działania, Klient może otrzymać proporcjonalne obniżenie Ceny lub rozwiązać umowę.
8. Po rozwiązaniu umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie koszty, z wyjątkiem kosztów zapłaconych przez Klienta w okresie, w którym treści cyfrowe lub usługa cyfrowa dostarczane w sposób ciągły były zgodne z umową.
9. Klient zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
   – korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
   – nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
   – nie rozpowszechniać szkolenia/kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, w szczególności nie kopiować.
10. W wypadku korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ustępem powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do trwałego lub czasowego zablokowania Klientowi dostępu do Platformy. Ponadto, Sprzedawca może skierować względem Klienta roszczenie cywilne, na zasadach ogólnych, a także zgłosić sprawę do właściwych organów ścigania.
11. Poszczególne szkolenia/kursy on-line dostępne na Platformie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Platforma. Zakup dostępu do szkolenia/kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem Platformy.
12. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta o w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
13. W momencie wysyłki wiadomości, o której mowa w ustępie powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.


§ 8 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
2. Regulacje niniejszej Polityki Zwrotów dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ jako osoba fizyczna zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
4. W przypadku zamówienia w trybie pre-order, Konsument oraz Przedsiębiorca – Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Dostarczenia Treści Cyfrowych, jednak nie później niż do chwili doręczenia treści cyfrowych.
5. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w następujących formach:
   – pisemnie na adres Sprzedawcy;
   – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@makeit.gg ;
7. W przypadku produktów fizycznych, bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę – Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (pełnomocnika), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
8. Konsument i Przedsiębiorca – Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
9. Konsument i Przedsiębiorca – Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt fizyczny w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu, uwzględniając specyfikę produktu oraz potencjalne zagrożenia w trakcie transportu. Zaleca się wykorzystać materiały, w które Sprzedawca zapakował towar.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na Platformie).
12. W przypadku Umowy Sprzedaży, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków do momentu otrzymania zwracanego towaru lub do momentu otrzymania dowodu jego odesłania.
13. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży na Platformie, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
15. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w przypadku:
   1) przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;
   2) gdy przedmiotem Umowy są treści cyfrowe, które zostały dostarczone Klientowi (np. kurs on-line, webinar, e-book).


§ 9 – REKLAMACJA PRODUKTU


1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu. Prawa zawarte w pkt. 7 przysługują również Przedsiębiorcom – Konsumentom.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   – pisemnie na adres Sprzedawcy;
   – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@makeit.gg .
5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
   – złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
   – żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy.
10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.


§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
   3) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   4) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiązywania sporów konsumenckich online. Sprzedawca nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów.


§ 11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Wszelkie prawa do Platformy, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć, i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Platformy, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Platformy.
Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykorzystywanie danych Platformy w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
Niniejszy 13 punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.10. 2021 r.
Regulamin jest dostępny w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.
O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane właściwym sądom polskim, właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Platforma będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Platformy.

 

 

Program Afiliacyjny – Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia z nim związane.

 

§ 1 – Podstawowe definicje

Użyte pojęcia w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Partner – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) bądź osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która zarejestrowała się w Programie i przystąpiła do Programu Afiliacyjnego
 2. Klient – użytkownik Internetu, który na skutek działań Partnera, za pośrednictwem indywidualnego linku afiliacyjnego Partnera, dokonał zakupu produktu znajdującego się w ofercie Organizatora oraz dokonał płatności
 3. Organizator– MAKEIT PIOTR MUSIAŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie przy ul. ul. Kaszubska 53/3, Szczecin 70-226, KRS 0000884864 NIP: 8522670519, REGON 388204450
 4. Program Afiliacyjny – program organizowany przez MAKEIT PIOTR MUSIAŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie, przeznaczony dla Partnerów, na zasadach opisanych w Regulaminie, polegający na powiększeniu bazy klientów Organizatora,
 5. Regulamin Afiliacyjny – niniejszy regulamin,
 6. Punkty afiliacyjne – punkty naliczane Partnerowi w przypadku dokonania za pośrednictwem indywidualnego linku afiliacyjnego Partnera zakupu i opłacenia produktu oferowanego przez Organizatora przez Klienta.
 7. Umowa – stosunek prawny, jaki powstaje między Usługodawcą a Partnerem w ramach niniejszego Regulaminu.

§ 2 – Zasady ogólne

 1. Do Programu Afiliacyjnego przystąpić mogą:
 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 2. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
 3. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. W przypadku złożenia oświadczenia woli zawarcia niniejszej umowy przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy braku zgody rodziców, opiekuna lub kuratora umowa nie zostanie zawarta i nie wywoła skutków żadnych prawnych.
 2. Uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Partner nie jest pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Organizatora, ani zaciągać jakichkolwiek zobowiązań lub składać oświadczeń wiedzy lub woli w imieniu Partnera. Partner zobowiązuje się, aby jego wizerunek i postępowanie w Internecie nie wyrządziło szkody Organizatorowi, w szczególności zobowiązuje się nie umieszczać ani propagować – w sposób pośredni lub bezpośredni – treści dotyczących nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub nawołujących do popełnienia przestępstwa.

§ 3 – Zasady przystąpienia do Programu Afiliacyjnego

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Afiliacyjnego jest uprzednie zarejestrowanie i założenie przez Partnera na stronie makeit.gg Konta Użytkownika. W celu zawarcia Umowy każdy zainteresowany uczestnictwem w Programie powinien założyć na platformie makeit.gg Konto użytkownika.
 2. Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego i uzyskanie statusu Partnera odbywa się poprzez zaakceptowania Regulaminu Programu Afiliacyjnego, podczas rejestracji Użytkownika. Akceptacja niniejszego Regulaminu Afiliacyjnego, zawierającego warunki współpracy, jest równoznaczna z zawarciem Umowy
 3. Po przystąpieniu do Programu Afiliacyjnego Partner otrzymuje indywidualny link afiliacyjny. W czasie obowiązywania Umowy Partner ma również możliwość zmiany swojego linku afiliacyjnego poprzez wpisanie i zapisanie nowego.
 4. Po zalogowaniu się na Koncie Użytkownika, Partner ma możliwość sprawdzenia na stronie www.makeit.gg/moje-konto/ w zakładce „Program Afiliacyjny” swojego unikalnego linka afiliacyjnego, ilość zebranych Punktów Afilacyjnych, oraz statystyki: zakupów, wejść na stronę i rejestracji użytkowników z jego linku.  Dostęp do zakładki „Program Afiliacyjny” może zostać wyłączony po wygaśnięciu Umowy (niezależnie od przyczyn wygaśnięcia
 5. Partner uprawniony jest do zrezygnowania w dowolnym momencie z udziału w Programie Afiliacyjnym, przesyłając odpowiednie oświadczenie Organizatorowi na adres e-mail: biuro@makeit.gg Przesłanie powyższego oświadczenia w sposób wskazany powyżej równoznaczny jest w rozwiązaniem Umowy Partnerskiej.
 6. W przypadku naruszenia przez Partnera któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Organizator uprawniony jest do rozwiązania w trybie natychmiastowym Umowy Partnerskiej, o czym Partner zostanie poinformowany na wskazany przez niego w danych Konta Użytkownika adres e-mail.
 7. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu Produktów na stronie internetowej Organizatora z wykorzystaniem linku afiliacyjnego Partnera, Partnerowi naliczone zostaną Punkty Afiliacyjne w ilości odpowiadającej 10% ceny Produktów nabytych i w całości opłaconych przez Klienta. Partner ma możliwość złożenia wniosku o ustalenie indywidualnych warunków naliczania Punktów Afiliacyjnych mailem wysłanym na adres mailowy biuro@makeit.gg. W przypadku indywidualnego ustalenia warunków naliczania Punktów Afiliacyjnych, pozostałe postanowienia Regulaminu Afiliacyjnego pozostają bez zmian.
 8. Przyjmuje się, iż 1 Punkt Afiliacyjny odpowiada wartości 1,00 zł.
 9. Wypłata środków pieniężnych następuje po wydaniu przez Partnera dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, przy czym wydanie takiej dyspozycji jest równoznaczne z wnioskiem o zmianę Punktów Afiliacyjnych na środki pieniężne, z zastosowaniem przelicznika określonego w pkt 10. Wydanie dyspozycji wypłaty odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika w zakładce: „Program Afiliacyjny”.
 10. We wniosku o wypłatę Partner podaje swoje imię i nazwisko, email, numer konta bankowego lub email PayPal oraz wartość kwoty, którą chce wypłacić oraz informację czy jest przedsiębiorcą czy nie, w wypadku gdy jest przedsiębiorcą jest obowiązany wystawić rachunek/fakturę VAT z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia faktury. Wypłata środków następuje w najbliższy wtorek następujący po dniu otrzymania przez Organizatora odpowiednich dyspozycji. Po wysłaniu prośby o wypłatę Partner otrzyma informację – „Przyjęliśmy Twoją prośbę o wypłatę. Zlecimy przelew w najbliższy wtorek.”
 11. Minimalna wartość dyspozycji może wynosić 50,00 złotych. 
 12. Po dokonaniu wypłaty wartość Punktów Afiliacyjnych zostaje pomniejszona o wartość Punktów Afiliacyjnych wypłaconych w ramach zrealizowanej dyspozycji. Od dnia złożenia dyspozycji do dnia wykonania przelewu środków przez Organizatora, Partner nie ma możliwości składania dyspozycji wypłaty środków objętych niezrealizowaną dyspozycją. 

§ 4 – Metody promocji

 1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu jego produktów opublikowanych poza witryną makeit.gg
 2. Jeśli Partner umieszcza w swoich materiałach cenę produktów oferowanych przez Organizatora, jest zobowiązany uaktualniać ją na bieżąco do stanu faktycznego.
 3. Partner jest obowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Partner nie może promować produktów oferowanych przez Organizatora na stronach, które łamią prawo, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Organizatora.
 5. Partner nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli.
 6. Organizator będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Partnerów biorąc pod uwagę racje obu stron, regulamin oraz specyfikę źródła, z którego skarga napłynęła.
 7. W przypadku, gdy użytkownik internetu przejdzie na stronę makeit.gg poprzez link Partnera (link afiliacyjny), nastąpi oznaczenie użytkownika Internetu identyfikatorem Partnera i zapisanie tej informacji w pliku Cookie na komputerze użytkownika Internetu. W związku z tym, użytkownik Internetu zostanie przypisany do Partnera:
 1. do czasu wygaśnięcia ważności pliku cookie określonego przez PartnerStack,
 2. do momentu, w którym użytkownik internetu przejdzie na stronę makeit.gg poprzez link wygenerowany przez innego Partnera (wtedy użytkownik internetu zostanie przypisany do nowego Partnera. Partner otrzyma prowizję, jeśli jego link polecający to ostatni link, który osoba polecona kliknęła, aby założyć konto użytkownika),
 1. W momencie, gdy użytkownik Internetu oznaczony identyfikatorem Partnera założy konto na platformie makeit.gg oraz dokona zakupu produktów znajdujących się w ofercie Organizatora i dokona płatności na rzecz Organizatora, staje się Klientem od którego wpłat przysługują Partnerowi prowizje.
 2. Zabronione jest dokonywanie zakupów w celu uzyskania prowizji z własnego zakupu.
 3. Partner zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz powstrzymania się od:
 1. rozsyłania masowej informacji o Platformie do użytkowników Internetu (tzw. spam) przy pomocy dowolnego środka (e-mail, grupy dyskusyjne, komunikatory),
 2. umieszczania informacji o Platformie na stronach o charakterze “łańcuszka internetowego”,
 3. umieszczania niezamówionych informacji handlowych z powołaniem się na Platformę,
 4. podszywania się pod członka zespołu Organizatora,
 5. doprowadzania klienta do kliknięcia w link w wyniku oszustwa,
 6. jakichkolwiek innych działań mogących negatywnie wpływać na reputację marki Organizatora (zastrzegamy sobie prawo do określania takich działań).

§ 5 – Dezaktywacja Programu Afiliacyjnego i rozwiązanie Umowy

 1. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu będzie skutkowało rozwiązaniem Umowy, w tym dezaktywacją Programu Afiliacyjnego. 
 2. Podjęcie przez Partnera jakichkolwiek działań ocenionych przez Organizatora jako szkodliwe dla wyników sprzedażowych oraz dobrego imienia Organizatora może być podstawą do natychmiastowej dezaktywacji Programu Afiliacyjnego i rozwiązania umowy z Partnerem.
 3. Uruchomienie przez Partnera działalności konkurencyjnej wobec Organizatora wiąże się z natychmiastowym rozwiązaniem umowy między stronami i dezaktywacją Programu Afiliacyjnego Partnera. Tym samym przepadają wszystkie prowizje.
 4. Na konto Użytkownika, na którym zdezaktywowanego Program Partnerski nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas uzbierane nie są jednak kasowane.
 5. Organizator jest zobowiązane w ciągu 48 godzin poinformować Partnera o dezaktywacji jego Programu Afiliacyjnego oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem.
 6. Partner może zakończyć współpracę w Programie Afiliacyjnym wysyłając do Organizatora pisemną prośbę o dezaktywację Programu Afiliacyjnego.
 7. Dezaktywacja Programu Afiliacyjnego i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.
 8. Partner ma prawo zgłosić się do Organizatora o ponowne aktywowanie Programu Afiliacyjnego. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego wniosku po uprzednim uargumentowaniu swojej decyzji i przekazaniu jej Partnerowi.

§ 6 – Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany regulaminu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnerów.
 2. Aktualny i obowiązujący Regulamin Afilacyjny publikowany jest na stronie makeit.gg

Płatności cykliczne

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady na jakich MAKE IT udostępnia Klientom możliwość dokonywania spłat należności wobec MAKE IT przy pomocy Płatności Cyklicznej (Usługa), warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługa jest świadczona Klientom nieodpłatnie.
 3. Klient jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Usługi zapoznać się z Regulaminem.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://makeit.gg/regulamin/. Klienci mają w każdym czasie bezpłatną możliwość odtworzenia, utrwalenia, zapisania i wydrukowania Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Usługach Płatniczych oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 6. O ile co innego nie wynika z odmiennych, wyraźnych postanowień Regulaminu, Klient może porozumiewać się z MAKE IT drogą elektroniczną (e-mail: biuro@makeit.gg). Językiem umowy oraz językiem porozumiewania się z Klientem jest język polski.

§2. Definicje

 1. Pojęcia pisane z wielkiej litery w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • MAKE IT –  MAKE IT Piotr Musiał i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, ul. Kaszubskiej 53/3 w Szczecinie (70-226), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000884864, NIP 852-26-70-519, email: biuro@makeit.gg, otrzymująca zapłatę za sprzedawane przez siebie produkty i usługi z wykorzystaniem Płatności Cyklicznej;
  • Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Fraud – transakcja zakwestionowana przez bank – wydawcę Karty Płatniczej lub Organizację Płatniczą jako niedokonana przez posiadacza Karty Płatniczej. Przykładem Fraudu jest transakcja na kartę skradzioną, sfałszowaną, nieotrzymaną lub uzyskaną na podstawie fałszywych danych;
  • Karta Płatnicza – karta debetowa, charge lub kredytowa z aktywną opcją płatności internetowych, wydana przez bank Klienta zrzeszony w Organizacji Płatniczej, przy pomocy której następuje Płatność Cykliczna;
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Płatności Cyklicznej;
  • Kod CVV2/CVC2 – trzycyfrowy kod umieszczony na rewersie Karty Płatniczej na pasku podpisu posiadacza Karty Płatniczej, służący do weryfikacji Karty Płatniczej w trakcie realizacji transakcji bez jej fizycznego użycia;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.);
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Operator Płatności – PAY U S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: Grunwaldzka 182 60-166 Poznań)), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem 0000274399, kapitał zakładowy: 7 789 000,00 ZŁ, posiadająca NIP: 7792308495 oraz REGON 300523444,

 

 • Płatność Cykliczna – metoda płatności zobowiązań Klientów wobec MAKE IT udostępniana Klientom przez MAKE IT we współpracy z Operatorem Płatności, polegający na cyklicznym pobieraniu należności wobec MAKE IT z aktywnej i zarejestrowanej u Operatora Płatności Karty Płatniczej, skutkująca automatycznym przepływem środków finansowych z rachunku Karty Płatniczej na rachunek bankowy MAKE IT w wysokości i terminach wynikających z obowiązującego Klienta harmonogramu płatności;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o Rzeczniku Finansowym – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348, ze zm.);
 • Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, ze zm.);
 • Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 873, ze zm.).

§3. Warunki techniczne korzystania z Usługi

 1. Klient może korzystać z Usługi pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do łącza internetowego, użycie sprzętu i oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu za pomocą aktualnej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer lub Chrome).
 2. Zakazane jest dostarczanie, publikowanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego formularza płatności (formularz Płatności Cyklicznej) informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

§4. Uruchomienie Płatności Cyklicznej

 1. Uruchomienie Płatności Cyklicznej następuje poprzez wykonanie kolejno następujących kroków: (I) złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu, (II) wypełnienia formularza Płatności Cyklicznej, (III) udzielenie  MAKE IT (akceptant w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych) upoważnienia do cyklicznego pobierania z rachunku rejestrowanej Karty Płatniczej zapłaty za należności wobec  MAKE IT i (IV) rejestracji Karty Płatniczej u Operatora Płatności, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Link do formularza Płatności Cyklicznej, wraz z instrukcją postępowania, Klient otrzymuje od  MAKE IT drogą elektroniczną (np. e-mailem lub SMS-em).
 3. Klient powinien wypełnić wszystkie puste pola na formularzu Płatności Cyklicznej.
 4. Zgoda na rejestrację Karty Płatniczej jest potwierdzana poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” umieszczonego na formularzu Płatności Cyklicznej. Do chwili wciśnięcia ww. przycisku, Klient ma możliwość zmiany lub poprawienia danych na formularzu Płatności Cyklicznej.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Klient będący Konsumentem traci uprawnienie do odstąpienia od umowy na świadczenie Usługi drogą elektroniczną, przy czym może on w dalszym ciągu skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu.
 6. Udzielenie  MAKE IT upoważnienia do cyklicznego pobierania z rachunku Karty Płatniczej zapłaty za należności wobec  MAKE IT oraz podanie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do uruchomienia i realizacji usługi Płatności Cyklicznej.
 7. Z dniem uruchomienia usługi Płatności Cyklicznej, administratorem danych osobowych Klienta podanych na formularzu Płatności Cyklicznej, obok  MAKE IT , stanie się Operator Płatności. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych podanych na formularzu Płatności Cyklicznej oraz ich poprawiania. Klient jest zobowiązany do bieżącego zgłaszania  MAKE IT zmiany danych podanych w formularzu Płatności Cyklicznej. Dane osobowe Klienta oraz dane o Karcie Płatniczej nie są udostępniane przez Operatora Płatności innym podmiotom, w szczególności dane o Karcie Płatniczej podane na formularzu Płatności Cyklicznej nie są udostępniane  MAKE IT.
 8. W celu uniknięcia przypadków Fraudu, Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy przechowywaniu Karty Płatniczej oraz danych o Karcie Płatniczej, jak również do zabezpieczenia danych podanych na formularzu Płatności Cyklicznej, w szczególności Kodu CVV2/CVC2, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 9. Wysokość i częstotliwość obciążeń rachunku Karty Płatniczej Płatnością Cykliczną określa obowiązująca Klienta umowa.
 10. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego (w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych) jest moment, w którym zlecenie to, przekazane bezpośrednio przez Klienta lub pośrednio przez  MAKE IT albo za jej pośrednictwem, zostało otrzymane przez Operatora Płatności. Jeżeli dzień, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest dla Operatora Płatności Dniem Roboczym, uznaje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
 11. Transakcje dokonywane z wykorzystaniem Płatności Cyklicznej realizowane są do wysokości limitu środków dostępnych na rachunku Klienta albo limitu kredytowego na rachunku Karty Płatniczej, w zależności od tego, który z limitów ma zastosowanie do danej Karty Płatniczej.
 12. Płatność Cykliczna obowiązuje przez czas oznaczony – od dnia uruchomienia Płatności Cyklicznej, do dnia wskazanego w §5 ust. 3 Regulaminu, a w każdym razie nie później niż do dnia upływu terminu ważności Karty Płatniczej. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wznowienie Płatności Cyklicznej wymaga ponownego wypełnienia formularza Płatności Cyklicznej i rejestracji Karty Płatniczej.
 13. Klient nie ponosi kosztów prowizji ani jakichkolwiek opłat za uruchomienie i zrealizowanie Płatności Cyklicznej, które to koszty obciążają  MAKE IT.
 14. Od dnia uruchomienia Płatności Cyklicznej aż do dnia zakończenia obowiązywania Płatności Cyklicznej, Klient zobowiązany jest zapewnić na rachunku Karty Płatniczej środki pieniężne w wysokości umożliwiającej realizację Płatności Cyklicznej zgodnie z obowiązującym Klienta harmonogramem płatności.

§5. Rezygnacja z Płatności Cyklicznej oraz zasady rozwiązywania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

 1. Klient może w każdej chwili, w wolny od opłat sposób, zrezygnować z uruchomienia Płatności Cyklicznej poprzez kliknięcie przycisku „Rezygnuję” lub opuszczenie strony internetowej, na której umieszczony jest formularz Płatności Cyklicznej bez kliknięcia przycisku „Zapisz kartę”.
 2. Po skutecznej rejestracji Karty Płatniczej, w celu rezygnacji z aktywowanej Płatności Cyklicznej Klient powinien skontaktować się z MAKE IT pod adresem e-mail, podając co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, pierwsze dwie i ostatnie dwie cyfry numeru Karty Płatniczej.
 3. Umowa o świadczenie Usługi ulega automatycznemu rozwiązaniu najpóźniej:
  a) z dniem utraty ważności Karty Płatniczej;
  b) z dniem rezygnacji z Płatności Cyklicznej przez Klienta w przypadku, o którym mowa w ustępie 2 powyżej;
  w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Z tym samym dniem następuje dezaktywacja Płatności Cyklicznej.
 4. W przypadkach określonych w ust. 3 powyżej, Klient zostanie poinformowany o dezaktywacji Płatności Cyklicznej drogą elektroniczną w preferowany przez siebie sposób.
 5. Od dnia dezaktywacji Płatności Cyklicznej, Karta Płatnicza nie będzie obciążana Płatnościami Cyklicznymi w kolejnych okresach płatności wynikających z obowiązującego Klienta harmonogramu płatności.
 6. Klient nie ma możliwości odwołania zlecenia płatniczego po jego otrzymaniu przez Operatora Płatności.
 7. W przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń, co do prawidłowości danej transakcji, Klient ma możliwość reklamowania zrealizowanej transakcji w banku-wydawcy Karty Płatniczej lub u Operatora Płatności na zasadach obowiązujących u tych podmiotów (w ramach tzw. procedury reklamacyjnej chargeback) oraz określonych w przepisach Ustawy o Usługach Płatniczych.
 8. Klient zobowiązuje się zgłaszać niezwłocznie MAKE IT stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty Płatniczej lub nieuprawnionego dostępu do Karty Płatniczej.
 9. Klient zobowiązuje się nadto powiadamiać Operatora Płatności o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych z wykorzystaniem Płatności Cyklicznej.

§6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje składane mogą być na adres mailowy: biuro@makeit.gg z dopiskiem „REKLAMACJA” i zawierać powinny co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę firmy Klienta, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy Klienta oraz adres poczty elektronicznej, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądań wobec MAKE IT.
 2. MAKE IT udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej doręczenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, o ile Klient złożył wniosek o mailowe rozpatrzenie reklamacji.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, MAKE IT może przedłużyć termin odpowiedzi maksymalnie do 60 dni od otrzymania reklamacji, o ile w terminie 30 dni od jej otrzymania:
  a) poinformuje Klienta o przyczynach opóźnienia,
  b) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  c) określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 4. Ewentualne spory pomiędzy MAKE IT a Klientem, powstałe w wyniku złożenia przez Klienta będącego osobą fizyczną, reklamacji, mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowej przez Rzecznika Finansowego, na zasadach określonych w Ustawie o Rzeczniku Finansowym.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, o ile konieczność wprowadzenia zmian w treści Regulaminu wynika z przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, ważnych względów organizacyjnych lub technologicznych, o ile mają one wpływ na usługi świadczone na podstawie Regulaminu.
 2. MAKE IT zobowiązuje się uprzedzać Klientów o zmianach w Regulaminie wysyłając Klientom zawiadomienie o zmianie Regulaminu na podany adres e-mail.
 3. W razie zmiany Regulaminu Klienci są związani postanowieniami nowego Regulaminu, chyba że wypowiedzą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.Bootcamp "Weekend z Bejottem"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin ustala warunki uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach z serii bootcampów organizowanych przez MakeIt Piotr Musiał i Wspólnicy z siedzibą w Szczecinie (70-226), przy ul. Kaszubskiej 53/3, KRS: 0000884864, NIP: 8522670519, REGON: 388204450 (dalej jako „Organizator”).

2. Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia (od 15 roku życia) lub pełnoletnia, bezpośrednio

korzystająca z oferty wydarzenia organizowanego przez. Klientem jest rodzic / opiekun

prawny uczestnika niepełnoletniego bądź uczestnik pełnoletni samodzielnie.

3. Przy zawieraniu umowy – Klient zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania oferty

oraz warunków uczestnictwa. Zawarcie umowy sprzedaży, wykupienie jednego z

dostępnych pakietów uczestnictwa w wydarzeniu równoznaczne jest z zaakceptowaniem

niniejszego Regulaminu.

 

§2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników jest MakeIt Piotr Musiał i

Wspólnicy z siedzibą w Szczecinie (70-226), przy ul. Kaszubskiej 53/3, KRS:

0000884864, NIP: 8522670519, REGON: 388204450.

W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących

przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z MakeIt Piotr Musiał i

Wspólnicy z siedzibą w Szczecinie (e-mail: biuro@makeit.gg).

2. Podane przez Klientów dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu

realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w celu prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którym jest również

marketing bezpośredni, w celu wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków

prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podanie danych

osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wskazanych w

formularzu umowy jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy wykupu pakietu

Uczestnika. Odbiorcami danych osobowych będą Organizator, a także podmioty

realizujące zlecenia związane z organizacją wydarzeń. Uzyskane dane osobowe będą

przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres

niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania obowiązków

prawnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informujemy o prawie dostępu do

treści swoich danych osobowych, a także o prawie do ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. W związku z tym, że

dane osobowe są przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego, osoba,

której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw

wobec tego przetwarzania. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając

stosowną informację na adres mailowy Administratora. Ponadto każdemu przysługuje

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku

uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

W dowolnym momencie istnieje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych ze swoją

 

Strona 2 z 2

szczególną sytuacją poprzez przesłanie stosownej informacji na adres mailowy

Administratora.

 

§3 ZAWARCIE UMOWY

 

1. Wraz w wypełnieniem formularza z danymi i wykupieniem pakietu dostępu zawierana

jest umowa sprzedaży pakietu uczestnictwa w wydarzeniu. Potwierdzeniem skutecznego

zawarcia umowy jest potwierdzenie otrzymane na podany w formularzu adres e-mail.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora w przypadku zmiany

danych podanych uprzednio w formularzu.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie usługi z powodu braku

informacji o zmianie danych.

4. Zawierając Umowę Klient deklaruje, że stan zdrowia Uczestnika nie stoi na przeszkodzie

udziału w wydarzeniu oraz, że Uczestnik jest w pełni zdolny do uczestnictwa w

wydarzeniu.

5. Podpisując umowę – zgłoszenie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie,

uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych swoich oraz Uczestnika, niezbędnych

dla realizacji wydarzenia. Wszystkie dane osobowe, których udzielił Klient w związku z

zamówieniem, podlegają ochronie przez Organizatora zgodnie z prawem.

6. Warunkiem skutecznego zakupu pakietu uczestnictwa jest uiszczenie całości opłaty

poprzez udostępnione metody płatności, nie później niż w ciągu 48 godzin.

7. Niewywiązanie się przez Klienta z powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z

rezygnacją Klienta z udziału w wydarzeniu z przyczyn leżących po jego stronie, na

warunkach określonych w §12.

§4 PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH MU UPRAWNIEŃ

 

NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ

 

1. Klient nie może bez zgody Organizatora przenieść prawa i obowiązki wynikające z

umowy, na inną osobę, pod warunkiem.

2. Wola przeniesienia praw i przejęcia obowiązków, o których mowa w ust. 1, powinna

zostać każdorazowo niezwłocznie zgłoszona Organizatorowi.

3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, będzie

wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, Klient obowiązany jest do zwrotu

poniesionych dodatkowych nakładów, chyba że Organizator zwolni go z tego obowiązku.

4. Za nieuiszczoną część ceny wydarzenia oraz koszty poniesione przez Organizatora w

wyniku zmiany Uczestnika wydarzenia, Klient, Uczestnik i osoba przejmująca jego

uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§5 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE

 

1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora

przed rozpoczęciem wydarzenia, w wyniku których Organizator jest zmuszony zmienić

warunki lub odwołać wydarzenie, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy

przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy. Klient może żądać

 

Strona 3 z 2

wyłącznie zwrotu dokonanych wpłat z tytułu zapłaty za pakiet uczestnictwa, bez

odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia najpóźniej na 2 tygodnie

przed planowaną datą wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia, Organizator

zwróci Klientom dokonane wpłaty na zakup pakietów uczestnictwa w wydarzeniu.

3. W przypadku odwołania wydarzenia ze względu na nadzwyczajne okoliczności i

zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można

zapobiec (siła wyższa), Organizator zobowiązany jest do powiadomienia Klienta o

rozwiązaniu umowy zakupu pakietu uczestnictwa niezwłocznie, najpóźniej przed

rozpoczęciem wydarzenia. Organizator dokonuje na rzecz Klienta zwrotu dokonanej

wpłaty, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

4. Organizator może rozwiązać umowę o zakup pakietu uczestnictwa w wydarzeniu i

dokonać Klientowi pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu zapłaty za zakupiony

pakiet, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeśli liczba uczestników

nie osiągnie określonego minimum. Organizator powiadomi Klienta o tym fakcie, w

terminie nie później niż na 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia wydarzenia.

 

§6 PRAWA UCZESTNIKA

 

1. Uczestnik ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie stanowiącej

integralną część umowy.

2. Niewykorzystanie w trakcie trwania wydarzenia przez Uczestnika poszczególnych

świadczeń, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w sytuacji ich przygotowania i

przedstawienia do wykorzystania Uczestnikowi przez Organizatora, nie uprawniają do

zwrotu Klientowi zapłaconej należności za niewykorzystane świadczenia.

 

§7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 

1. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz zaleceń i

wskazówek Organizatora, przedstawicieli Organizatora, osób prowadzących wydarzenie i

uczestniczących w jego organizacji, względnie innych osób realizujących program, usługi

lub świadczenia. W szczególności zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu,

posiadanie i zażywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne

opuszczanie miejsca organizacji wydarzenia. Zasady te obowiązują również Uczestników

pełnoletnich.

2. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, Uczestnik może zostać wyproszony z

wydarzenia, przy czym Organizator nie zapewnia opieki nad Uczestnikiem w takiej

sytuacji.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez Uczestnika szkody i

zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

§8 REKLAMACJE

 

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora,

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.

2. Jeżeli w trakcie trwania wydarzenia Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy,

powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.

 

Strona 4 z 2

3. Jeżeli którekolwiek ze świadczeń nie jest wykonywane zgodnie z umową, Organizator

usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z dodatkowymi kosztami,

które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług,

których dotyczą.

4. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Klient może złożyć

Organizatorowi reklamację, zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania

umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia

zakończenia wydarzenia.

5. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia

skutecznego doręczenia reklamacji.

 

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

1. Organizator odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

1) działaniem lub zaniechaniem Klienta / Uczestnika,

2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu

usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było

przewidzieć ani uniknąć,

3) siłą wyższą.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi

w czasie wydarzenia, jednakże w wysokości nie wyższej niż cena zakupionego pakietu

uczestnictwa w wydarzeniu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu

Uczestnika spowodowany udziałem w wydarzeniu, jeżeli powstał w wyniku zatajenia

informacji o wadach wrodzonych, przebytych chorobach lub urazach Uczestnika i

podaniem nieprawdziwych informacji, a także nieprzestrzeganiem przez Uczestnika

zasad bezpieczeństwa oraz poleceń Organizatora i osób prowadzących wydarzenie.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy skradzione, zgubione lub zniszczone podczas

wydarzenia.

5. Organizator zastrzega, iż nie jest odpowiedzialny za dostarczenie i odebranie Uczestnika

niepełnoletniego z wydarzenia.

§10 REZYGNACJA Z WYDARZENIA/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od umowy o zakup pakietu uczestnictwa w każdym czasie przed jej

rozpoczęciem, przy czym jeśli odstąpienie od umowy nie jest spowodowane naruszeniem

umowy przez Organizatora, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie i niniejszym regulaminie mają zastosowanie

przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

2. Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według

właściwości miejscowej siedziby Organizatora.