POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

Polityka prywatności Platformy: makeit.gg stanowi źródło informacji, nie jest umową, regulaminem czy źródłem obowiązków dla Użytkowników.
Nazewnictwo zastosowane w ramach niniejszego tekstu jest tożsame z zastosowanym w treści Regulaminu Platformy. Wszelkie wyrażenia i słowa zapisane począwszy od wielkiej litery, np. Platforma, należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką Prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych, udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MakeIt Piotr Musiał i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, ul. Kaszubskiej 53/3 w Szczecinie (70-226) , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000884864, NIP 8522670519 (dalej jako: Administrator).
Kontakt dotyczący wszelkich kwestii związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest na wskazany powyżej adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: buro@makeit.gg Powyżej wskazane dane są właściwe do kierowania żądań udostępnienia informacji jakie dane są w posiadaniu Administratora oraz w jakim celu są przetwarzane.
Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.
W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, dokonania zwrotu), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci nazwy konta (nick), adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.
Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie technologii cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie mogą być również zaufani partnerzy Administratora.

POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Wszelkie dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej: „Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Wszelkie dane jakie zostały pozyskane od Użytkownika są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Dane przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której ten proces dotyczy. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zastosowanie mają w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa, co chroni dane przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowywane są w sposób umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane.

Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych Użytkowników w następujący sposób:
poprzez dokonanie zakupu na Platformie przez Użytkownika;
poprzez rejestrację Konta Użytkownika;
poprzez dobrowolną subskrypcję usługi newsletter;
poprzez zamieszczenie na Platformie opinii o produkcie i komentarzy;
poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym lub w wiadomości e-mail;
poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;
poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy;
poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.

Cel i zakres danych, jakie przetwarzane są przez Administratora wynika ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z konkretnych funkcjonalności Platformy. Administrator pozyskuje dane w następującym celu:
prowadzenia statystyk, działań marketingowych (również z wykorzystaniem adresów e-mail), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Obsługa zgłoszeń w ramach formularza kontaktowego, bezpośrednich wiadomości e-mail, innych wniosków, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
Zamieszczenie komentarza/opinii na Platformie, Obsługa Konta Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy Dostarczania Treści Cyfrowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
Archiwizacja dokumentów sprzedażowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz bezpośrednio na wskazaną skrzynkę poczty elektronicznej, przekazywany do przetwarzania jest adres e-mail nadawcy wiadomości. Dodatkowo w treści wiadomości nadawca może wskazać inne dane osobowe, których to wskazanie jest dobrowolne, lecz w określonych przypadkach niezbędne by nawiązać skuteczny kontakt. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym po zakończeniu korespondencji, jej archiwizacja dokonywana jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Na Platformie udostępniona jest możliwość dokonania zapisu na newsletter, co wiąże się z podaniem konkretnych danych. Dokonanie zapisu i w konsekwencji podanie danych jest dobrowolne, niezbędne aby korzystać z newslettera. Dane podane w ramach zapisu wykorzystywane są w celu działania newslettera, który jest narzędziem do informowania o aktualnościach dotyczących oferty i Platformy, promocjach i rabatach, bieżącej działalności Platformy. Przetwarzanie danych w ramach newslettera odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc dobrowolnej zgody, którą wyraża się podczas dokonywania zapisu. W każdym momencie możliwe jest zrezygnowanie z otrzymywania newslettera, co powoduje trwałe usunięcie przetwarzanych danych z bazy. Możliwe jest również w każdym momencie dokonanie zmiany danych podanych podczas zapisu do newslettera. Na podstawie art. 20 RODO można w każdym momencie przenieść dane zawarte w bazie.
Baza danych zebrana w celu działania newslettera jest odpowiednio zabezpieczona przez Administratora. Newsletter obsługiwany jest przez podmiot zewnętrzny. Prowadzone mogą być statystki, np. otwarcia maila, otworzenia przesłanego linku.

Dodanie opinii na Platformie możliwe jest wyłącznie poprzez wypełnienie formularza. Wypełnienie formularza możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika. Opinia widoczna będzie wraz z Nazwą Użytkownika (Nickiem), dane w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia zamieszczenia opinii, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci jej umieszczenia na Platformie. Dane będą przetwarzane przez czas widoczności opinii na Platformie, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie opinii, co spowoduje usunięcie danych Użytkownika przetwarzanych w celu zamieszczenia opinii z bazy. W każdej chwili możesz zażądać ich usunięcia oraz do ich przeniesienia, zgodnie z art. 20 RODO.

Aby korzystać z Platformy i oferowanych na niej treści konieczne jest założenie Konta Użytkownika. Zakładając Konto Użytkownika konieczne jest przekazanie adresu e-mail oraz ustawienie Nazwy Użytkownika (nicku). Jest to dobrowolne, lecz niezbędne w celu skutecznego zarejestrowania Konta Użytkownika.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu prowadzenia Konta Użytkownika, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z chęci założenia Konta Użytkownika.
Dane będą przetwarzane przez czas posiadania Konta Użytkownika, jednak zostaną usunięte na prośbę Użytkownika z bazy. Dane przypisane do Konta Użytkownika mogą być również sprostowane w każdym momencie, usunięte oraz przeniesione zgodnie z art. 20 RODO.
Przy zakładaniu Konta Użytkownika możliwe jest wyrażenie zgody na subskrypcję usługi newsletter.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Użytkownika, składaniu Zamówień na Platformie, w szczególności: Nazwa Użytkownika (nick); imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], nr rachunku bankowego;
dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podane podczas korzystania z formularza kontaktowego, przesyłane za pośrednictwem e-mail; czy przekazywane podczas składania reklamacji, skarg lub wniosków, w szczególności: Nazwa Użytkownika (nick); imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], numer rachunku bankowego;
dane osobowe podane w celu zamieszczenia opinii o produkcie: Nazwa Użytkownika (nick); adres e-mail;
dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach: Nazwa Użytkownika (nick); imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj];
inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Platformy lub innych kanałów komunikacji z Uzytkownikiem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług. Wedle naszej wiedzy, wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać:
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, GIODO, Policja, prokuratura, Prezes UOKiK – jeżeli się o to zwrócą do Administratora);
ponadto w przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Platformę (np. podmiotów wspierających w wysyłaniu wiadomości e-mail, podmiotów wspierających w ramach działań marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą na Platformie, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych oraz księgowość zewnętrzna;
ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą zidentyfikować Użytkowników) podmiotom, z którymi współpracujemy.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na Platformie pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w naszej Polityce Cookies.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także np. w przypadku Google Analytics siedzibę poza terytorium EOG. W związku z treścią orzeczenia TSUE Schrems II (C-311/18), mamy włączoną anonimizację Państwa numerów IP – nie przekazujemy tych danych do USA. Pozostałe dane przesyłane do Google nie mają cech danych osobowych, tj. nie można na ich podstawie zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.

ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
Dane powiązane z procedurą sprzedaży, umową o dostarczanie treści cyfrowych – 5 lat;
Dane dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu;
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, e-mail – przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności;
Dane zawarte w komentarzach – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu;
Dane zawarte w opiniach – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu;
Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjami – do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony/przeglądarki/urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu)
Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Użytkownika – 5 lat;
Pozostała kategoria danych (za wyjątkiem danych z plików cookies, o czym więcej w naszej Polityce Cookies) – 5 lat;

W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

UZYSKIWANIE DOSTĘPU, AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH I REKLAMACJE

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Państwa dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, wówczas masz prawo do:
dostępu do danych osobowych;
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Ponadto, możesz poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO).

W związku z prawem do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Możesz również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych.

Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Twoje żądanie w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje.

Administrator dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będziesz nadal niezadowoleni z uzyskanej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 r. zastąpił GIODO.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Platforma wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka.
Cookies stanowią niewielkie inforacje tekstowe, które przechowywane są na urządzeniach końcowych np. komputerze, tablecie, czy telefonie komórkowym, które zostały użyte do korzystania z Platformy. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Platformy (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Za pomocą cookies Administrator obserwuje i analizuję ruch na stronie.
Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na Platformie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę lub nie. Ponadto, zawsze można dokonać zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zazwyczaj zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Należy mieć jednak na względzie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Platformy, jak również z pozostałych innych stron internetowych, które stosują cookies.
Aby dodatkowo zarządzać swoją prywatnością, poniżej przedstawiona zostaje lista narzędzi, które mogą być pomocne:
ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. ghostery,
dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
tryb incognito w przeglądarce internetowej,
Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/
Cookies własne. Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy.
Cookies podmiotów trzecich. Platforma w celu optymalizacji jego funkcjonowania, korzysta z cookies osób trzecich.
Google Analytics. Platforma wykorzystuje narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ozwala to na stworzenie statystyki i analizy w celu ulepszania działania Platformy.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Platformy. Platforma wykorzystuje annominację numerów IP – dane osobowe nie są przekazywane do USA.
Aby zapoznać się z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, adres do dokumentu opracowanego przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Google Ads – konwersja i remarketing. Administrator korzysta z narzędzia Google Ads, dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jest to narzędzie przyciągania uwagi do treści oferowanych na Platformie oraz ofert za pomocą materiałów reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Dane z kampanii reklamowych poddawane są analizie, w celu optymalizacji działań reklamowych. Materiały reklamowe są dostarczone przez Google za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, wykorzystywane są cookies serwerowe, za pomocą których określone są parametry mierzenia sukcesu dotarcia do odbiorców, takie jak zamieszczanie reklam lub kliknięć użytkowników. Po wejściu na Platformę poprzez reklamę Google, Google Ads przechowa plik cookie na Państwa urządzeniu. Dla tych plików cookies, w celu analizy wartości, są zazwyczaj przechowywane: unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń na jedno lokowanie reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacja opt-out (oznaczenie, który użytkownik nie życzy sobie by był dalej uwzględniany). Pliki cookies pozwalają Google na rozpoznawanie przeglądarki internetowej. Poprzez ww. środki reklamowe nie są gromadzone i przetwarzane żadne dane osobowe. Na podstawie uzyskanych informacji nie jest możliwa identyfikacja Użytkownika. Z uwagi na użyte narzędzia marketingowe, przeglądarka automatycznie rozpoczyna połączenie z serwerem Google. Nawet w sytuacji gdy Użytkownik nie jest zarejestrowany w żadnej usłudze Google lub nie jest zalogowany, istnieje możliwość, że dostawcy sieci mogą pozyskać i przechowywać jego adres IP.
Używane są również narzędzia remarketingu w Google Ads, które umożliwiają prezentowanie Użytkownikom Platformy reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google. W tym celu Google przechowuje cookies w przeglądarkach Użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe w Google Display Network, by w unikalny sposób zidentyfikować przeglądarkę internetową na konkretnym urządzeniu.
Adres do dokumentów dotyczących RODO i Google Ads: https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/gdpr/.
Facebook Pixel. Wykorzystywane są również narzędzia marketingowe dostępne w ramach serwisu Facebook i dostarczane przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. W ramach tych narzędzi kierowane są reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są na podstawie wyrażonej zgodzie na cookies reklamowe.
Aby personalizować reklamy pod kątem zachowań na Platformie, wykorzystywany jest Pixel Facebook, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Platformy w zakresie przeglądanych stron. Dane osobowe nie są przekazywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka zachowują anonimowość, tj. nie pozwalają na identyfikację. Pozwalają wyłącznie uzyskać informacje jakie działania zostały podjęte w ramach Platformy. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Obecnie Pixel Facebooka oddziałuje również na dane z Instagrama. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora oraz Platformy. Informacji o tym należy szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka, pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możliwe jest również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności.
Narzędzia społecznościowe. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Twitch czy TikTok, itd.
Wyświetlając stronę, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka wyświetliła Platformę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany.
Jeśli zalogowano się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Platformie do profilu w danym serwisie społecznościowym.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, w tym możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Twitter – https://twitter.com/en/privacy
YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Twitch – https://www.twitch.tv/p/en/legal/privacy-notice/
TikTok – https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy
LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Aby uniemożliwić serwisom społecznościowym przyporządkowanie zebranych danych w trakcie odwiedzin na Platformie bezpośrednio do profilu z tego serwisu, przed wizytą na Platformie należy się wylogować z tego serwisu. Możliwe jest również całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsze zasady Polityki prywatności w wersji obowiązują od dnia opublikowania, tj. od dnia 29.10.2021 r.
Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Platformy.